POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostrzeżenie

Niniejszy plan treningowy bądź żywieniowy stanowi dokument, podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z poniższymi zasadami wykorzystanie narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Autorskie prawa osobiste oraz autorskie majątkowe do planów przysługują Oskarowi Traczykowi.

Oskar Traczyk wyraża zgodę na odtworzenie planów treningowych bądź żywieniowych w zakresie własnego użytku osobistego. Jakiekolwiek inne użycie lub wykorzystanie planów w całości lub w jakiejkolwiek części, w tym w szczególności kopiowanie (bez względu na zastosowaną technikę), drukowanie, wprowadzanie do sieci Internet oraz innych sieci telekomunikacyjnych, wyświetlanie, nadawanie, publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie, wystawianie, wprowadzanie do obrotu, wykorzystanie na stronach internetowych, portalach internetowych, forach internetowych (otwartych i zamkniętych), domenach/subdomenach, modyfikowanie, tłumaczenia, przystosowanie i adaptowanie, przerabianie, implementowanie, kompilowanie, defragmentowanie, integrowanie z innymi elementami wymaga pisemnej zgody Oskara Traczyka. Naruszenie zasad wykorzystania planu treningowego bądź planu żywieniowego spowoduje pociągnięcie osoby naruszającej te zasady do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej – zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzej twórczości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie.